1 ઑગસ્ટ, 2014

મુખ્ય શિક્ષક ભરતી ૨૦૧૩-૧૪ સીધી ભરતી /બઢતીથી નિમણુંક આપવા બાબતનો પરિપત્ર

( HTAT ભરતી છે હો ભાઈ............. ખોટી અફવા ના ફેલાવતા કે પોસ્ટ રદ થઇ ગઈ...........ને આતો અમારી ખાસ ભરતી છે એવી...... હો કે .....મારા પ્રિય ભાઈ જે પણ હોય તે)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો