શૈ.મોડ્યુલ અને પા.પુસ્તકો

૧. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય સામગ્રી મોડ્યુલ- સંગીત, ચિત્રકલા, શારીરિક શિક્ષણ અને કાર્યાનુભવ
૨. સામાજિક વિજ્ઞાન મોડ્યુલ
૩. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય સામગ્રી મોડ્યુલ- ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત
૪. વાંચન પર્વ મોડ્યુલ
૫.પ્રવૃતિલક્ષી તાલીમ મોડ્યુલ ધોરણ ૧ થી ૫ વર્ષ-૨૦૧૩-૧૪
૬. ધોરણ ૬ (છઠ્ઠું)નાં પાઠ્યપુસ્તક
૭. ધોરણ ૭(સાતમું)ના પથ્ય પુસ્તકો
૮. ધોરણ ૮ (આઠમું) નાં પાઠ્ય પુસ્તકો
૯.મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ ઓફીસ  કીપિંગ  
૧૦.મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ એજ્યુકેશન સ્ટ્રકચર 
૧૧.મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ ઓપન ઓફીસ
૧૨. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ પેડેગોજી
૧૩. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ T.L.P.
૧૪. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ UBUNTU
૧૫. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ સોફ્ટ સ્કીલ
 

8 ટિપ્પણીઓ: