28 જૂન, 2013

BREAKING NEWS.......

શિક્ષકમિત્રો મને ચેટ બોક્ષ અને ફોનમાં સતત પૂછી રહ્યા હતા કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે શું TAT, TET કે HTAT પાસ કરવી જરૂરી છે?????????
તો મેં એ વાતની તપાસ કરવી ત્યારે માલુમ પડ્યું કે એ L.F.વાળા અધિકારી તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૨ ના મુખ્ય શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી બાબતના પરિપત્રનું સાવ ખોટું અને ઊંધું અર્થઘટન કરી રહ્યા છે........
જે પરિપત્રના પેજ નંબર ૪ ના ૭મો મુદ્દાનો "ખ" છે જે આપ જોઈ શકો છો.........
જેમાં "બઢતીથી મુખ્ય શિક્ષક બનવા માટે આ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે" એમ છે.
L.F.વાળા અધિકારી એમ કહેછે કે તમે ઉચ્ચતર મેળવો મતલબ બઢતી જ મેળવો એટલે તમારે પણ આ પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે..........
મિત્રો...........તમે પણ વાંચી વિચારી જુઓ.........