1 ઑગસ્ટ, 2014

અનુસુચિત જાતિના ધોરણ ૧ થી ૮ અને ધોરણ ૯ અને ૧૦માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીનીઓની વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ની શિષ્યવૃત્તિ અંગે પરિપત્ર

આ પરિપત્રને PDF સ્વરૂપે DOWNLOAD કરવા માટે આહી માત્ર એક CLICK કરો


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો