26 માર્ચ, 2013

બસુ પગાર કેન્દ્ર શાળાની કિશોરીઓ તેમને મુંજવતાં પ્રશ્નો પ્રશ્નપેટીમાં મુકી રહી છે.
કિશોરીમેળો-બસુ પગાર કેન્દ્ર શાળા નં.૧ તા.વડગામ  જિ.બનાસકાંઠા...........

શાળા વિકાસ યોજનાશાળા વિકાસ યોજના
S.M.C. બસુ-૧
બસુ પગાર કેન્દ્ર શાળા નં.૧
મુ.બસુ, તા.વડગામ,જિ.બ.કાં.
વર્ષ૨૦૧૨-૧૩