31 જુલાઈ, 2013

સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક(સરકારી શિક્ષકમાંથી) બનેલા મુખ્ય શિક્ષકનાં ઇન્ક્રીમેન્ટ માટે જે અટકળો હતી તેનો અંત............ઇન્ક્રીમેન્ટ મળેજ .....પ્રોબેશન પીરીયડ જેવું કશુજ નથી...........

મારો ઓર્ડર મૂકી રહ્યો છું આપને પણ કામ લાગશે

બદલીવાલા શિક્ષકોને છુટા કરવા બાબતનો પરિપત્ર તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૩

તાલુકા કેળવણી નિરીક્ષકશ્રીની પૂર્વ મંજુરી વિના જો શિક્ષકને છુટા કર્યા અને જો મહેકમ માં તુટ પડી તો મુખ્ય શિક્ષકના પગારને સ્થગિત કરવામાં આવશે 

 

 


28 જુલાઈ, 2013

બનાસકાંઠાના પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ ના બદલી કેમ્પ માટે તમામ તાલુકાઓની જગ્યાની યાદી

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે વાવ તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR

 

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે વડગામ તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR

 

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે થરાદ તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR


 

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે પાલનપુર અને ભાભર તાલુકાની જગ્યાઓ


COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે કાંકરેજ તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR

 


બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે દિયોદર તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR


 

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે ડીસા તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે દાંતા તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR


 

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે અમીરગઢ તાલુકાની જગ્યાઓ

COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR


બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે ધાનેરા તાલુકાની જગ્યાઓ

 COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SUR


બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે દાંતીવાડા તાલુકાની જગ્યાઓ

 COURTESY BY MY DEAR FRIEND PARMAR SURમધ્યાહન ભોજન યોજના અમલીકરણ બાબત તેમજ તે અંગે તકેદારી રાખવા બાબત........

COURTESY -D.P.E.C.,BK.


27 જુલાઈ, 2013

બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે દાંતા તાલુકાની ખાલી જગ્યાઓ

COURTESY- BHARATSINH CHAUHAN AND BHADRASINH RATHOD 

 


બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શિક્ષક ધોરણ ૧ થી ૫ બદલી કેમ્પ માટે દિયોદર તાલુકાની ખાલી જગ્યાઓ

COURTESY- GURU CHANAKYAઅન્ય જિલ્લામાંથી ગાંધીનગર જિલ્લામાં જિલ્લા ફેર બદલીથી જવાવાળા ધોરણ ૬ થી ૮ના સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષકોની યાદી

INFO BY MY DEAR FRIEND SUNILBHAI LEUVA

અન્ય જિલ્લામાંથી ગાંધીનગર જિલ્લામાં જિલ્લા ફેર બદલીથી જવાવાળા ધોરણ ૬ થી ૮ના ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષકોની યાદી


INFO BY MY DEAR FRIEND SUNILBHAI LEUVA
અન્ય જિલ્લામાંથી ગાંધીનગર જિલ્લામાં જિલ્લા ફેર બદલીથી જવાવાળા ધોરણ ૬ થી ૮ના ભાષા શિક્ષકોની યાદી

 INFO BY MY DEAR FRIEND SUNILBHAI LEUVA


કેપ્શન ઉમેરો