14 માર્ચ, 2014

મતદાર જાગૃતિ અભિયાન તેમજ SVEEP કાર્યક્રમ માટે શેરી નાટક તેમજ પપેટ શો.............

COURTESY BY DINESHBHAI SHRIMALI CRC CO. TEKARA TA. DEESA

             શ્રી દિનેશભાઈ શ્રીમાળી સી.આર.સી.કો. ઓર્ડી. ટેકરા-ડીસા ખુબ જ ઉત્સાહી વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે.... જેઓની સાથે કાર્ય કરવાનો મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ છે આદરણીય દિનેશભાઈને ખરેખર વંદન કરવાનું મન થાય કેમ કે જ્યારે આવો કોઈ કાર્યક્રમ હોય ત્યારે શ્રી દિનેશભાઈ પોતાનું કૌશલ્ય દાખવી આવા જ રચનાત્મક કાર્યો કરે છે અને હાલ પણ કરી રહ્યા છે............હાલમાં એમણે જે આ પપેટ શો/શેરી નાટક લોકશાહી માટે લખ્યું છે એ ખુબ જ સારું કાર્ય છે..........આપ સહુને ઉપયોગી થશે એ આશયથી આ પોસ્ટ કરી રહ્યો છું..........




ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો