14 માર્ચ, 2014

જાગો હે ભારત દેશના મતદારો જાગો.............મતદાન મહાદાન..........ના કોઈના "પ્રભાવ"માં આપો......ના કોઈના "અભાવ"માં આપો.... મતતો આપણો છે......બસ આપના "સ્વ-ભાવ"થી આપો.........

જાગો હે ભારત દેશના મતદારો જાગો............

અને તમારા નાગરિક હોવાનું ગૌરવ તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૪ના રોજ અનુભવો............

આપણી લોકશાહીને વધુ મજબુત બનાવવા માટે અવશ્ય મતદાન કરો.................

નીચેના સુત્રો ઉત્તમ લોકશાહી માટે ઉપયોગી સાબિત થશે........

લોકશાહીનો સાચો અર્થ ............પવિત્ર મતદાન...........

મતદાન...........મહાદાન...........

સર્વ દાનો મે શ્રેષ્ઠ દાન..........એક હી મતદાન .........

આજ  માં  ભારત પુકારતી .........ભ્રષ્ટાચાર કો વો ધિક્કારતી........

હે ભારત માં કે સપૂતો ..........માં કી આશ મતદાન કરકે પૂરી કરો.......


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો