12 સપ્ટેમ્બર, 2013

બનાસકાંઠા જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વેજીટેબલ કિચન ગાર્ડન તૈયાર કરવા અંગેનો પરિપત્ર.

1-બનાસકાંઠા જીલ્લામાં  પર્યાવરણ  મિત્ર એવોર્ડ માટેની મીટીંગમાં ઉપસ્થિત
 રહેવા અંગેનો પરિપત્ર.
2-બનાસકાંઠા જીલ્લાની તમામ શાળાઓમાં વેજીટેબલ કિચન ગાર્ડન તૈયાર કરવા
અંગેનો પરિપત્ર.
બનાસકાંઠા જીલ્લાની પ્રાથમિક   શાળાઓમાં  વેજીટેબલ કિચન  ગાર્ડન  તૈયાર
કરવા અંગેનો પરિપત્ર.

 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો