7 જૂન, 2013

પ્રવેશોત્સવ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં શિષ્યવૃત્તિ/ ગણવેશ સહાયની રકમ બેંક ખાતા દ્વારા ચુકવણી કરવા બાબતનો વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતું ગાંધીનગરનો પરિપત્ર
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો