10 માર્ચ, 2015

પ્રવેશોત્સવ-૨૦૧૪

બસુ પગાર કેન્દ્ર શાળા નં.૧મા પ્રવેશોત્સવ દરમ્યાન ગામલોકોને સંબોધન કરતા બનાસકાંઠા જિલ્લાના નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રી એસ.એલ.ચૌધરી સાહેબ


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો