8 સપ્ટેમ્બર, 2014

CPF ACCOUNT બાબત પરિપત્ર.........

CPF એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોય અને નોકરીની તે  જગ્યા ઉપર રાજીનામું આપ્યું હોય કે છુટા થયા હોય તો પણ નવું CPF એકાઉન્ટ ખોલવાના બદલે જુના એકાઉન્ટમાં જ નાંણા જમા કરવા બાબતટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો