29 જૂન, 2014

સરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓ માટે CCC/CCC+ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DACની માન્ય સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે પરિપત્ર.......


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો