12 ઑક્ટોબર, 2013

વિદ્યાસહાયક ભરતી એપ્રિલ-૨૦૧૦ (સાયન્સવાળા) જે વિદ્યાસહાયક HIGH COURTમાં ગયા હતા એમને UPPER PRIMARYમાં સમાવવા બાબતનો HIGH COURTઓર્ડેર.........

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો