27 સપ્ટેમ્બર, 2013

કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની તાલીમ (CCC) દરમ્યાન ફરજ ઉપર ગેરહાજરીના સમયે ફરજની ડ્યુટીલીવ મળવા અને તાલીમ/પરીક્ષા ફી અંગે પરિપત્ર..........ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો