27 ઑગસ્ટ, 2013

ગુજરાતના પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને કેલેન્ડર વર્ષને બદલે શૈક્ષણિક વર્ષ મુજબ પરચુરણ (C.L.) રજાઓ મંજુર કરવા બાબતનો પરિપત્ર........

COURTESY BY EDUCATION DEPARTMENT OF GUJARAT


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો