26 જુલાઈ, 2013

બનાસકાંઠાનાં અનુસુચિત જાતિનાં ધોરણ ૧ થી ૮ અને ૯ થી ૧૦માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ની શિષ્યવૃત્તિ મંજુર કરવા બાબતનો પરિપત્ર તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૩ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો