16 જુલાઈ, 2013

વિદ્યાસહાયક ભરતી સંભવિત બીજા તબક્કાની તારીખો..........

Vidyasahayak Bharti 2nd Round NEWS:

INFO BY Tr Vivek Joshi.
2 round: 19-7-2013 to 20-7-2013.
17-7-2013 9:00 a.m. thi call letter nikdase....
Maths science Merit 62.19 sudhi call letter...
Social Science Merit 65.68 sudhi call letter...

4 ટિપ્પણીઓ: