10 જુલાઈ, 2013

મુખ્ય શિક્ષક મિત્રો જોગ જાણકારી..........

મુખ્ય શિક્ષક મિત્રો જોગ જાણકારી..........

બઢતીથી મુખ્યશિક્ષક બનેલા મુખ્ય શિક્ષકોને માટે "સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવી હાલત..........ખાઈ જાય તો મારી જાય......ને મૂકી દે તો આંધળો થાય........" 

વાંચો અને વિચારો.............ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો