1 જુલાઈ, 2013

બનાસકાંઠા જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં સામાજિક શૈક્ષણિક અને પછાત વર્ગ, આર્થિક પછાત વર્ગ, લઘુમતી, વિચરતી વિમુક્ત જાતિનાં વિદ્યાર્થીઓની વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ની શૈક્ષણિક સવલતો મેળવવા બાબતનો પરિપત્ર............

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો