19 જૂન, 2013

***Vidhyasahaykbharti-2012/13*** info BY Tr Maheshbhai Chaudhary......

***Vidhyasahaykbharti-2012/13***
10/6/2013 -purak jaherat
13/6/2013 to 19/6/2013-online form farase
20/6/2013-last date form savikarva mate
24/6/2013 merityadi kamchalau
25/6 2013 to 26/6/2013 sudharna mate
1/7/2013 to 3/7/2013 fainal merityadi
4/7/2013 to 9/7/2013 oepn mate jilla pasandgi
17/7/2013 to 28/7/2013 obc,s.c,st mate jilla pasandgi
22/8/2013 na roj jilla kaxa ae sathal pasandgi
jay ho....
FB GURUJI KI PATHSALA

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો