28 મે, 2013

આ વખતની પ્રવૃત્તિલક્ષી તાલીમનો મુખ્ય ધ્યેય..............(શિક્ષણની પ્રક્રિયા)

૧.પરિચય
૨.દ્રઢીકરણ
૩.સુદ્રઢીકરણ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો