1 મે, 2013

ABOUT DATEM AND CONTIJANCY GRANT

BREAKING NEWS
ONLY FOR B.K.'S GOVT PRIMARY SCHOOL
BANASKANTHA MA CONTIJANCY GRANT BAND KAREL CHHE.
TENI JAGYA E TALUKA MA JAMA THATI DATEM GRANT DARK SCHOOL NA S.M.C NA ACCOUNT MA PER STUDENT (YEARLY) RS.8/- LEKHE JAMA THASE.........
INFO BY AADHARBHUT SUTRO (LIKE CG) ........

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો