16 એપ્રિલ, 2013

બનાસકાંઠાની પ્રાથમિક શાળાઓની સાદીલ ખર્ચ(કંટીજંસી) બાબત

બનાસકાંઠા જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં એપ્રિલ-૨૦૧૩થી કન્ટીજંસી ગ્રાન્ટ બંધ કરવામાં આવશે...........
INFO BY આધારભુત  (CG)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો