13 એપ્રિલ, 2013

મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષક,મદદનીશ શિક્ષક, તથા પંચાયત સંવર્ગના મદદનીશ જિલ્લા શિક્ષણ નિરિક્ષક,વિસ્તરણ અધિકારી(શિક્ષણ) અને કેળવણી નિરીક્ષક વર્ગ-3ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે પ્રાથમિક શિક્ષકો અને HTAT આચાર્યો અરજી ના કરી શકે એ માટેનો પુરાવો............


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો